You are currently viewing Ալիք, ձայն, ձայնային ալիք

Ալիք, ձայն, ձայնային ալիք

Տեսանյութը հումորային կերպով սովորեցնում է, թե ինչ է ալիքը, ձայնը, ինչպիսին է ձայնային ալիքը, ինչպես է տարածվում և այլն։

https://youtu.be/-wpf0pAGjLU

Մեկնաբանել