Հայաստանի Հանրապետության օրենքը երեխայի իրավունքների մասին

Երեխան գտնվում է հասարակության և պետության հովանավորության ու պաշտպանության ներքո:Երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր…