ChatGPT. տնային աշխատանքների օգնական, որն ընդմիշտ կփոխի դեռահասների սովորելու ձևը

ChatGPT-ն արհեստական ​​բանականության լեզվական մոդել է, որը մշակվել է OpenAI ընկերության-ի կողմից՝ հիմնված GPT ճարտարապետության վրա:…